Co dělat když…

Kdy volat hasiče?

Pokud je bezprostředně ohrožen lidský život, zdraví či majetek, volejte některou z tísňových linek

  • 112

Jednotné evropské číslo tísňového volání

  • 150

Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS)

Hasiči pomohou při požáru, výbuchu, živelné pohromě, úniku nebezpečných látek, technických haváriích, vyprošťování osob a podobně. Zkrátka všude tam, kde je potřeba provádět záchranné a likvidační práce (hašení, vyprošťování, odstraňování nebezpečí apod.).

Hasičský záchranný sbor ČR koordinuje postup při provádění záchranných a likvidačních prací. Linku 150 provozují Krajská operační a informační střediska Hasičského záchranného sboru České republiky (KOPIS). Pokud vytočíte linku 150, budete spojeni na nejbližší KOPIS.

Dovoláte se, i když linka bude obsazena. V takovém případě bude váš hovor přesměrován na volného operátora jiného KOPIS, který pomůže. Operátoři KOPIS v případě potřeby ihned kontaktují a vyžádají pomoc ostatních složek IZS.

Potřebujete ohlásit plánované pálení?

Ohlášení pálení místně příslušnému HZS kraje

  • paleni.izscr.cz

(kliknutím přejdete na webovou stránku)

Nahlášením pálení nedochází k jeho schválení!

Je pouze evidováno Operačním a informačním střediskem hasičského záchranného sboru. Evidence slouží výhradně pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru.

Dopravní nehoda

Co dělat v případě dopravní nehody?

Zabezpečte místo nehody

Myslete na svou bezpečnost. Zastavte a zabrzděte vozidlo na bezpečném místě, aktivujte výstražná světla, oblékněte si vestu a bezpečně ustavte výstražný trojúhelník (na dálnici 100 m před nehodou a na ostatních komunikacích 50 m s ohledem na charakter komunikace – před zatáčku apod).

Zavolejte na tísňovou linku

Následně zjistěte stav účastníků nehody, zda je někdo zraněn a jaký je jejich počet. V případě nutnosti volejte tísňovou linku 155 pro přivolání ZZS a dle pokynů operátorky poskytněte předlékařskou první pomoc zraněným.

Postarejte se o cestující

Pro bezpečnost spolucestujících je vhodné je ze zastaveného vozidla odeslat mimo komunikaci včetně dětí a nemluvňat. Ideálním a bezpečným prostorem je prostor za svodidly v dostatečné vzdálenosti, louka, les apod. tak daleko od vozovky, aby byla co nejmenší pravděpodobnost úrazu vozidlem, které před nehodou nedobrzdí.

První pomoc

Co dělat, když je třeba první pomoc?

Zastavte krvácení

Jedním ze tří nejdůležitějších život zachraňujících úkonů je zástava masivního krvácení, které člověka ohrožuje na životě. V případě masivního krvácení např. následkem úrazu, myslete především na svou bezpečnost a to, že krví se přenáší nespočet onemocnění. Pokud je toho pacient schopen, instruujte ho ať provede prsty tlak přímo v ráně a zvednutí rány nad úroveň srdce, získáte tím čas pro nasazení ochranných chirurgických rukavic. Dalším krokem je naložení tlakového obvazu, případně aplikace škrtidla nad úroveň rády směrem k srdci.

Zprůchodněte dýchací cesty

Podařilo se vám zastavit krvácení a je potřeba jednat dál. U člověka v bezvědomí je pravděpodobné, že nejsou průchodné dýchací cesty následkem tzv. zapadnutí jazyka. Jednouchým, ale stěžejním život zachraňujícím úkonem, je zprůchodnění dýchacích cest. Pokud není v dutině ústní přítomno cizí těleso jako zbytky potravy, hlína, sníh, apod. nebo zvratky, tlakem dlaní na čelo a tahem za bradu směrem vzhůru dojde k oddálení jazyka a tím uvolnění dýchacích cest pro volný průchod vzduchu. Při současném provedení tohoto manévru a přiložení ucha k nosu a ústům dokážeme zjistit, jestli postižený sám dýchá. Pokud se během 10 vteřin alespoň dvakrát nadechne, lze toto považovat za normální stav. Pokud tomu tak není nebo je dýchání nenormální, podobné třeba lapání po dechu rybě na suchu, nejedná se o normální dýchání.

Resuscitujte

Krvácení je zastavené a zjistili jsme, že osoba nedýchá normálně = budeme zahajovat nepřímou srdeční masáž. Podstatou tzv. resuscitace jsou komprese hrudníku na jeho středu do hloubky 5-6cm frekvencí 100-120/min. tím nahradíme činnost srdce, které v tuto chvíli nefunguje dostatečně správně. V současné době není doporučováno provádět neškolenému zachránci umělé vdechy hned z několika důvodů, kdy tím stěžejním je bezpečnost. Stejné riziko nákazy různými onemocněními hrozí i při provedení umělých vdechů, při provedení vdechu bez záklonu hlavy je velmi pravděpodobné zvracení postižené osoby. Nejdůležitější jsou pro postiženého komprese hrudníku.

Pro stanovení, zda postižený komprese potřebuje či ne, se dnes doporučuje pouze zhodnocení stavu vědomí a dýchání. Nahmatání pulzací tepen na krku nebo ruce není určeno laikům. Pamatujte si, že hledání pulzu, je čekáním na smrt.

Silný vítr

Co dělat v případě silného větru?

Před příchodem větru

Preventivně zajistěte okna, dveře, odstraňte nebo upevněte volně uložené předměty (např. květináče, zahradní nábytek) které mohou v důsledku větru ohrožovat okolí. Dávejte si pozor zejména na volně ležící plechy, skleněné výplně nebo jiné pevné a ostré předměty, z nichž se za silného větru stávají smrtící zbraně.

Vyhledejte úkryt

Bezpečný úkryt před silným větrem poskytují budovy s nenarušenou statikou. Omezte pohyb venku a jízdy autem, neschovávejte se pod stromy, nebo v okolí vyšších a starších budov, u kterých hrozí stržení střešní krytiny (tašky, plechy), rozhodně nechoďte do lesa.

Vhodně zaparkujte vozidla

Neparkujte auta pod stromy či v blízkosti něčeho, co hrozí zřícením, dávejte si pozor na vysoké sloupy.

Jeďte velmi opatrně

Pokud za silného větru řídíte auto, jeďte maximálně opatrně a pomalu. Větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelné a hrozí také zvýšené nebezpeční střetu s překážkou na silnici. Předem si zjistěte, zda trasa vaší jízdy je průjezdná a vozovka sjízdná, abyste neuvízli.

Nedotýkejte se spadlých drátů

Spadlých drátů elektrického napětí se nedotýkejte a vůbec se k nim nepřibližujte.

Když vítr odezní

Pokud vítr spáchá na vašem majetku velké škody, důležité je důkladně zdokumentovat a co nejdříve pojistnou událost oznámit příslušné pojišťovně.

Povodeň

Co dělat v případě povodně?

Informujte se

Informujte se na obecním úřadě, zda se vaše obydlí, chata, zahrada či pozemek nenachází v záplavovém území či v území ohroženém zvláštní povodní a o místě a způsobu evakuace, o případné humanitární pomoci a způsobu varování a informování obyvatelstva při povodni.

Vytipujte si bezpečné místo, které nebude zaplaveno vodou, připravte si materiál na utěsnění nízko položených dveří, oken, odpadních potrubí atd. (pytle s pískem fólie, desky, ucpávky kanalizace), proveďte si povodňovou prohlídku kolem svého obydlí, chaty a pozemku a zajistěte, aby neupevněný materiál, ploty, boudy a další překážky nebránily volnému průtoku vody a nevytvářely druhotné hrázky a ucpávky vodního toku, – buďte v pohotovosti, trvale sledujte předpovědi počasí, stav hladiny vodního toku a rybníka, přehrady (může-li vás ohrozit), sledujte hromadné sdělovací prostředky a místní sdělovací prostředky (obecní rozhlas), – řiďte se pokyny povodňových orgánů, policie a záchranářů, aktivně se zapojte do ochrany před povodní dle jejich pokynů.

Během povodně

Jednejte v klidu a s rozvahou, dodržujte pokyny povodňových orgánů, policie a záchranářů, pomáhejte sousedům, dětem, starým a nemocným lidem, zbytečně neriskujte.

Pokud možno nevstupujte do míst, která jsou zatopená, nechoďte do blízkosti rozbouřených toků. Nehazardujte a nesjíždějte na lodích rozvodněné vodní toky.

Pamatujte, že povodňový orgán obce ve svých územních obvodech organizuje, řídí, koordinuje a ukládá opatření na ochranu před povodněmi a v případě potřeby může i od vás požadovat osobní a věcnou pomoc.

V případě zaplavování domu, kdy už nezvládáte svou ochrany vlastní silou a prostředky, včas požádejte o pomoc povodňový orgán obce.

Nezůstávejte v místě, kde byste mohli ohrozit život svůj a svých blízkých, včas se přesuňte na místo, které nebude zatopené vodou – buďte připraveni na evakuaci – opuštění domova.

Lesní požáry

Co dělat v případě lesního požáru?

Eliminujte nedbalost

Většina těchto požárů je způsobena lidskou nedbalostí, ať již při rozdělávání ohně nebo odhozením nedostatečně uhašených nedopalků cigaret. Bohužel se vyskytují i případy úmyslně založených požárů v lesích.

Respektujte pravidla

Při horkém a suchém počasí je nutné, aby občané při pohybu v lese a vůbec v přírodním prostředí (pole, louky, parky) dodržovali základní pravidla, která omezí riziko vzniku požáru: V první řadě je přísný zákaz kouření, rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně na lesních pozemcích a do vzdálenosti 50 metrů od okraje lesního pozemku, zakázáno je samozřejmě odhazování hořících nebo doutnajících předmětů na lesních pozemcích a ve volné přírodě.

Dbejte opatrnosti

Pálení musí být prováděno za dozoru osoby starší 18 let, na místě pálení musí být k dispozici hasební prostředky v množství přiměřeném rozsahu pálení (voda, lopaty, hasící přístroje, tlumice apod.).

Dodržujte bezpečnou vzdálenost

Ohniště je možno zřizovat jen v bezpečné vzdálenosti od budov a hořlavých materiálů, po skončení pálení musí být oheň uhašen a popel uložen na bezpečné místo nebo zahrnut zeminou.

Zohledněte počasí

Pálení je možné provádět jen za bezvětří.

Pálení nahlaste předem

Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny se zřetelem na rozsah této činnosti stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru a spalování hořlavých látek na volném prostranství předem oznámit územně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru kraje.

Obtížný hmyz

Co dělat v případě obtížného hmyzu?

Likvidace obtížného hmyzu

Nejen nepříjemný, ale i nebezpečný, může být uhnízděný bodavý hmyz na různých místech vašich obydlí. V chladném období, kdy je aktivita hmyzu minimální až nulová, je vhodné exponovaná místa obejít a případně odstranit budovaná hnízda (podkroví domů, staré půdy, podbití střech, kůlny, stodoly apod.

Pokud by se však hnízdo objevilo, vy nejste schopni ho bezpečně zlikvidovat a existuje riziko např. pro alergika v domácnosti, neváhejte se obrátit na naši dobrovolnou jednotku. Likvidaci si mohou sjednat obyvatelé katastru obce Kostelec nad Orlicí a jeho místních částí (Kostelecká Lhota, Kozodry, Koryta). S tímto požadavkem se obracejte telefonicky na velitele jednotky.